• p.qlclbvbd@gmail.com
  • +666 | +669

 Để tạo được sự liên kết giữa các khoa lâm sàng và các phòng chức năng trong toàn bệnh viện, Hội đồng Quản lý Chất lượng đã xây dựng và triển khai Mạng lưới Quản lý Chất lượng – An toàn người bệnh rộng khắp từng khoa, phòng và đơn vị. Mạng lưới Quản lý Chất lượng – An toàn người bệnh có trách nhiệm tổ chức triển khai các hoạt động nhằm thực hiện giám sát, nghiên cứu, cải tiến hoạt động chuyên môn nhằm phòng ngừa, giảm thiểu tối đa nguy cơ sai sót trong chăm sóc và điều trị bệnh nhi. Mạng lưới Quản lý Chất lượng – An toàn người bệnh tổ chức giám sát việc thực hiện đảm bảo chất lượng Bệnh viện tại các khoa phòng theo Bộ tiêu chí Chất lượng bệnh viện Việt Nam, đồng thời báo cáo các khó khăn, đề xuất các phương pháp cải tiến chất lượng lên Hội đồng Quản lý Chất lượng Bệnh viện. Các hoạt động Quản lý Chất lượng – An toàn người bệnh tại các khoa phòng là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của Mạng lưới, được tiến hành thường xuyên, liên tục và ổn định.

Liên hệ ngay để được tư vấn