• p.qlclbvbd@gmail.com
  • +666 | +669

Hội đồng Quản lý chất lượng

  • Hội đồng Quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh Bệnh viện Bình Dân bao gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch hội đồng, Thư ký hội đồng và thành viên 6 Ban chuyên trách: Phác đồ điều trị, An toàn người bệnh, Kiểm soát nhiễm khuẩn, An ninh trật tự, Công nghệ thông tin, Chăm sóc người bệnh và Khảo sát trải nghiệm người bệnh.

  • Hội đồng Quản lý chất lượng chịu trách nhiệm xác định sứ mệnh, tầm nhìn, các giá trị cốt lõi, định hướng & kế hoạch quản lý chất lượng dài hạn, kế hoạch quản lý chất lượng cấp bệnh viện hằng năm, thông qua kế hoạch & báo cáo quý về quản lý chất lượng của các ban và phòng Quản lý chất lượng. Tổ chức, hoạt động của Hội đồng và các ban theo Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng Quản lý chất lượng.
    Hội đồng trực tiếp & phân cấp quản lý hệ thống tài liệu quản lý chất lượng. Định kỳ hằng năm xem xét điều chỉnh về tổ chức và cập nhật hệ thống tài liệu.
Liên hệ ngay để được tư vấn