• p.qlclbvbd@gmail.com
  • +666 | +669

Báo cáo số 04/BC-QLCL V/v Thực hiện 5S, xây dựng cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp tại Bệnh viện Bình Dân tháng 01 và tháng 02 năm 2022

Tin tức liên quan

Liên hệ ngay để được tư vấn