• p.qlclbvbd@gmail.com
 • +666 | +669
Phòng Quản lý Chất lượng tại Bệnh viện Bình Dân

Chuyên nghiệp - Năng động - Liên tục

Được thành lập năm 2014 theo quyết định số 99/QĐ-BVBD ngày 19/03/2014 với các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/07/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

1) Lịch sử hình thành và phát triển:

Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Bình Dân được thành lập năm 2014 theo quyết định số 99/QĐ-BVBD ngày 19/03/2014 với các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/07/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

2) Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Quản lý chất lượng:

 • Thực hiện kiểm tra, đánh giá tính tuân thủ của hệ thống quản lý của bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt và các yêu cầu đột xuất từ Ban Giám đốc;

 •      – Tổng hợp, phân tích dữ liệu sự không phù hợp, đưa ra các kiến nghị cải tiến. Tham mưu cho BGĐ để cải tiến hệ thống;

 •      – Phối hợp và giám sát việc ban hành/chỉnh sửa các tài liệu theo biểu mẫu thống nhất.

 •      – Cập nhật và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế và các Bộ/Ngành liên quan ban hành;

 •     – Phối hợp với các khoa/phòng trong quá trình thực hiện cải tiến;

 •    – Tiếp nhận, xử lý các loại hồ sơ, công văn liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng; quản lý, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá;

 •     – Hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng của Bệnh viện.

3) Hoạt động nổi bật:

    – Bên cạnh việc thực hiện các công tác thường quy theo chức năng nhiệm vụ, phòng Quản lý chất lượng đã tích cực hỗ trợ và xuất sắc hoàn thành các nhiệm vụ theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Giám đốc.

 •     – Xây dựng đề án cải tiến chất lượng giai đoạn 2020 – 2025, cụ thể hoá lộ trình thực hiện thông qua kế hoạch cải tiến hằng năm.

 •     – Chủ động trong công tác phối hợp, hợp tác giữa các khoa, phòng thực hiện các đề án cải tiến chất lượng.

 •     – Là đơn vị đầu mối, tích cực thực hiện chủ trương cải cách hành chính của bệnh viện

 •     – Phối hợp phòng Công nghệ thông tin xây dựng các phân hệ phần mềm phục vụ công tác quản lý, điều hành góp phần giảm tải và nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên.

 •     – Hướng dẫn, hỗ trợ khoa, phòng thực hiện các đề án cải cách thủ tục hành chính góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người bệnh;

 •     – Chuẩn hoá hệ thống biểu mẫu toàn bệnh viện, hỗ trợ công tác số hoá bệnh án trong tiến trình thực hiện bệnh án điện tử.

 •     – Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc của NVYT trực tiếp và gián tiếp nhằm đánh giá hiệu quả công việc và tính thu nhập tăng thêm cho NVYT góp phần nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc cho người bệnh và cải thiện thu nhập cho NVYT.

 •     – Chuẩn hoá công tác của các khoa, phòng thông qua việc ban hành áp dụng hệ thống tài liệu quy trình/quy định công tác, hướng dẫn công việc.

 •     – Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng chăm sóc, phục vụ tại các khoa lâm sàng nhằm đánh giá hiệu quả công việc và tính thu nhập tăng thêm cho NVYT (điều dưỡng, hộ lý, thư ký y khoa), góp phần nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc cho người bệnh và cải thiện thu nhập cho NVYT.

 •     – Hướng dẫn, đôn đốc các khoa, phòng tích cực thực hiện đề án cải tiến chất lượng, kết quả trong năm 2018 có 33/34 khoa, phòng có đề án cải tiến chất lượng (chiếm tỷ lệ 97.06%) và có tổng số 42 đề án đã và đang được triển khai thực hiện góp phần lan tỏa văn hoá cải tiến chất lượng toàn bệnh viện

 •    – Với sự cam kết và nỗ lực của từng cá nhân trong tập thể phòng và trên hết là sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, sự nhất quán trong đường lối của Ban Giám đốc, trong hơn 5 năm hình thành và phát triển, phòng Quản lý chất lượng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần đóng góp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của toàn bệnh viện:

 •     – Kết quả triển khai thực hiện bộ tiêu chí đánh giá chất lượng trong 5 năm (2013-2018) của bệnh viện được Sở Y tế đánh giá có xu hướng tăng dần mỗi năm: 3.11 (2014), 3.47 (2015), 3.60 (2016), 3.73 (2017), 4.02 (2018). Chênh lệch giữa kết quả bệnh viện tự đánh giá và kết quả đánh giá của Sở Y tế giảm dần. Đặc biệt vào năm 2018, kết quả kiểm tra bệnh viện của Bệnh viện Bình Dân có những điểm tiến bộ vượt bậc, kết quả đạt 4.02 tăng 0.29 so với kết quả năm 2017 và nằm trong nhóm 12 bệnh viện có kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện đạt mức chất lượng tốt trên 102 bệnh viện do Sở Y tế Tp.HCM đánh giá.

 •     – Những nỗ lực và thành quả thực hiện nhiệm vụ của cả tập thể được Ban Giám đốc quan tâm, ghi nhận và khen thưởng:

 •     – 5 năm liên tục đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc (2014-2018).

 •     – 3 lần nhận Bằng khen của UBND TP về thành tích 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 •     – Nhiều giấy khen của Giám đốc bệnh viện khen thưởng về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 •     – Giấy khen của các tổ chức đoàn thể như Đảng uỷ Bệnh viện Bình Dân, Công đoàn Bệnh viện Bình Dân, Công đoàn ngành Y tế.

Liên hệ ngay để được tư vấn